Hợp Đồng Mua Bán

Ngày kể từ 02/07/2019

Thỏa thuận mua tác phẩm nghệ thuật này được ký kết kể từ ngày đầu tiên được nêu ở trên (“Ngày có hiệu lực”) bởi và giữa Glint Apps International, Inc., một công ty Wyoming (“Người bán”) và _DAVID CHINH TRUONG_ (“Người mua”). Mỗi Người mua và Người bán có thể được gọi ở đây là một “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

GHI NHẬN

XÉT RẰNG, Người bán là chủ sở hữu của Bức tranh (như được định nghĩa bên dưới); và

XÉT RẰNG, Người mua muốn mua và Người bán muốn bán, Bức tranh, theo các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây;

BÂY GIỜ, VẬY, VẬY, khi xem xét các giao ước, thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và bồi thường tương ứng của các Bên trong tài liệu này và để xem xét tốt và có giá trị khác (việc nhận và đầy đủ được mỗi Bên thừa nhận), các Bên đồng ý như sau:

ĐIỀU I. GIẢI THÍCH

Phần 1.01 Điều khoản được xác định. Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các điều khoản sau sẽ có nghĩa tương ứng được nêu dưới đây và các biến thể ngữ pháp của các điều khoản đó sẽ có nghĩa tương ứng:

“Yêu cầu chuyển đổi” đối với bất kỳ Cá nhân nào có nghĩa là một cuộc điều tra, thể hiện sự quan tâm hoặc yêu cầu cung cấp thông tin không công khai (khác với một câu hỏi, cho thấy sự quan tâm hoặc yêu cầu thông tin không công khai được thực hiện hoặc gửi bởi hoặc thay mặt cho Người mua) có thể dự kiến ​​sẽ dẫn đến một Đề xuất mua lại hoặc một Giao dịch mua lại đối với Người đó.

“Đề xuất Mua lại” đối với bất kỳ Người nào có nghĩa là bất kỳ lời đề nghị hoặc đề xuất nào (ngoài đề nghị hoặc đề xuất được thực hiện hoặc gửi bởi hoặc thay mặt cho Người mua) cho bất kỳ Giao dịch mua lại nào hoặc Giao dịch mua lại có thể có liên quan đến Người đó.

“Giao dịch Mua lại” có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào hoặc chuỗi các giao dịch có liên quan với một Người hoặc “nhóm” (như được định nghĩa trong Đạo luật Trao đổi) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào dẫn đến việc bán, cho thuê, giấy phép hoặc việc định đoạt Tranh khác.

“Hành động” có nghĩa là bất kỳ khiếu nại, hành động, nguyên nhân của hành đ%Bn2C yêu cầu, vBB iện, tr%8ng tài, điều tra, kiểm toán, thông báo vi phạm2C tố tụng, kiBBn %Bng, viện dẫn, triệu tập, trát đòi hầu tòa hoặc điều tra về bất kỳ bản chất nào, dân sự, hình sự, hành chính, quy định hoặc mặt khác, cho dù theo luật pháp hoặc trong công bằng

“Chi nhánh” của một Người có nghĩa là bất kỳ Người nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một hoặc nhiều trung gian, kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung của Người đó. Thuật ngữ “kiểm soát” (bao gồm các thuật ngữ “được kiểm soát bởi” và “dưới sự kiểm soát chung”) có nghĩa là quyền sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chỉ đạo hoặc gây ra sự chỉ đạo của quản lý và chính sách của một Người, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, theo hợp đồng hoặc theo cách khác.

“Hóa đơn bán hàng” có nghĩa là Hóa đơn bán hàng về cơ bản ở dạng được đính kèm dưới đây như Phụ lục 1.

“Ngày Làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào, ngoài Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc bất kỳ ngày lễ nào theo luật định ở Bang California.

1

“Mặc định của người mua” như ý nghĩa được nêu trong Phần 8.01

“Người mua” có nghĩa được nêu trong Recitals.

“Cân nhắc tiền mặt” có ý nghĩa được nêu trong Phần 2.02.

“Yêu cầu bồi thường” có ý nghĩa được nêu trong Phần 7.04.

“Ngày kết thúc” có ý nghĩa được nêu trong Phần 2.05.

“Kết thúc” có ý nghĩa được nêu trong Phần 2.05.

“Hợp đồng” có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận, cam kết, hợp đồng, cho thuê, chứng thư ủy thác, giấy phép, quyền chọn, công cụ hoặc cam kết khác, dù bằng văn bản hay bằng miệng.

“Khiếu nại Trực tiếp” có ý nghĩa được nêu trong Phần 7.04.

“Tranh chấp” có nghĩa được nêu trong Phần 9.11 (a).

“Sự cản trở” có nghĩa là bất kỳ sự cản trở nào, quyền cầm giữ, khoản phí, giả thiết, cầm cố, thế chấp, thỏa thuận lưu giữ quyền sở hữu, quyền lợi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, khiếu nại bất lợi, ngoại lệ, bảo lưu, dễ dàng, quyền chiếm giữ, bất kỳ vấn đề nào có khả năng đăng ký chống lại quyền sở hữu, quyền chọn, quyền ưu tiên, đặc quyền hoặc bất kỳ Hợp đồng nào để tạo ra bất kỳ điều nào ở trên.

“Đạo luật hối đoái” có nghĩa là Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi, và các quy tắc được ban hành theo đó.

“Phê duyệt của Chính phủ” có ý nghĩa được nêu trong Phần 4.09.

“Cơ quan chính quyền” có nghĩa là bất kỳ chính phủ liên bang, tiểu bang, địa phương, thành phố trực thuộc trung ương, trong nước, nước ngoài hoặc đa quốc gia, tòa án, trọng tài, cơ quan quản lý, hành chính hoặc cơ quan khác, ủy ban hoặc cơ quan hoặc tổ chức chính phủ khác, cơ quan, bộ phận, bộ phận, chi nhánh hoặc cơ quan có thẩm quyền .

“Bên được bồi thường” có nghĩa được nêu trong Phần 7.04.

“Bên bồi thường” có nghĩa được nêu trong Phần 7.04.

“Kiến thức về” một Người và các cụm từ tương tự có nghĩa là sự hiểu biết của Người đó hoặc các Giám đốc hoặc viên chức của Người đó, hoặc bất kỳ người nào trong số họ, sau khi điều tra hợp lý

“Yêu cầu pháp lý” có nghĩa là bất kỳ luật liên bang, tiểu bang, địa phương, thành phố, trong nước, nước ngoài, đa quốc gia hoặc luật khác, quy chế, hiến pháp, độ phân giải, sắc lệnh, mã, sắc lệnh, sắc lệnh, quy tắc, quy định, phán quyết, lệnh hoặc yêu cầu được ban hành, ban hành, được thông qua, ban hành, thực hiện hoặc có hiệu lực bởi hoặc theo thẩm quyền của bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào.

“Trách nhiệm pháp lý” có nghĩa là bất kỳ khoản nợ, trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào, cho dù được tích lũy hoặc cố định, tuyệt đối hoặc dự phòng, đến hạn hoặc chưa đến hạn, đã xác định hoặc không xác định được, đã biết hoặc chưa biết và liệu đã đến hạn hay chưa đến hạn, bao gồm cả những khoản phát sinh theo bất kỳ Yêu cầu pháp lý nào và những phát sinh theo bất kỳ Hợp đồng nào.

“Tổn thất”, đối với bất kỳ vấn đề nào, có nghĩa là tất cả các khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, thiếu sót, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các khoản phí pháp lý và nghiệp vụ khác và các khoản giải ngân, lãi suất, tiền phạt và số tiền phải trả đang giải quyết) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do hậu quả của vấn đề đó.

“Hiệu ứng Bất lợi Trọng yếu” có nghĩa là bất kỳ sự kiện, sự kiện xảy ra, thực tế, điều kiện hoặc thay đổi nào, hoặc có thể dự kiến ​​một cách hợp lý là trở nên bất lợi về mặt vật chất đối với (a) Bức tranh hoặc tình trạng của nó (tài chính hoặc cách khác), hoặc (b) khả năng của Người bán để hoàn thành các giao dịch được đề cập ở đây một cách kịp thời; Tuy nhiên, với điều kiện là “Tác dụng ngoại ý nghiêm trọng” sẽ không bao gồm bất kỳ sự kiện, sự kiện xảy ra, thực tế, điều kiện hoặc thay đổi nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) bất kỳ thay đổi, điều kiện hoặc ảnh hưởng nào trong nền kinh tế Hoa Kỳ hoặc chứng khoán hoặc thị trường tài chính nói chung; (ii) những thay đổi, điều kiện hoặc tác động thường ảnh hưởng đến thị trường nghệ thuật; (iii) bất kỳ thay đổi, hiệu lực hoặc hoàn cảnh nào phát sinh từ một hành động được Thỏa thuận này yêu cầu hoặc cho phép; hoặc (iv) các điều kiện gây ra bởi các hành động khủng bố hoặc chiến tranh (cho dù có tuyên bố hay không); Tuy nhiên, được cung cấp thêm rằng mọi sự kiện, sự kiện xảy ra, sự kiện, điều kiện hoặc sự thay đổi được đề cập trong các khoản (i), (ii) hoặc (iv) ngay trên đây sẽ được tính đến khi xác định liệu một Tác động Bất lợi Trọng yếu đã xảy ra với phạm vi mà sự kiện, sự kiện, sự kiện, tình trạng, hoặc sự thay đổi đó có ảnh hưởng không tương xứng đến Người bán so với những người tham gia khác trong thị trường nghệ thuật.

“Thông báo về Tranh chấp” có ý nghĩa được nêu trong Phần 9.11 (b).

“Sản phẩm” có ý nghĩa được nêu trong Phần 3.01 (a).

“Bức tranh” có ý nghĩa được nêu trong Phần 2.01 (a).

“Các khoản bồi thường được phép” có nghĩa là Bồi thường cho các khoản thuế, đánh giá và các khoản phí chính phủ đến hạn và được tranh chấp một cách thiện chí và thận trọng bằng các thủ tục thích hợp (và đối với khoản thanh toán đã cung cấp đầy đủ và) và các Quyền được giữ lại.

“Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ cá nhân, quan hệ đối tác, quan hệ đối tác hữu hạn, liên doanh, tập đoàn, sở hữu riêng, công ty hoặc tập đoàn có hoặc không có vốn cổ phần, hiệp hội không hợp nhất, quỹ tín thác, người được ủy thác, người điều hành, quản trị viên hoặc đại diện cá nhân hợp pháp khác, cơ quan quản lý hoặc cơ quan, chính phủ hoặc cơ quan chính phủ, cơ quan hoặc tổ chức, tuy nhiên được chỉ định hoặc thành lập.

“Giá mua” có ý nghĩa được nêu trong Phần 2.02.

“Bên liên quan” có nghĩa là, (i) bất kỳ Người nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp dưới sự kiểm soát chung với Người được chỉ định đó; (ii) bất kỳ Người nào có Lợi ích Vật chất đối với Người được chỉ định đó; (iii) mỗi Người đóng vai trò là giám đốc, viên chức, đối tác, người điều hành hoặc người được ủy thác của Người được chỉ định đó (hoặc với tư cách tương tự); (iv) bất kỳ Người nào trong đó Người được chỉ định đó có Quyền lợi Vật chất; và (v) bất kỳ Người nào mà Người được chỉ định đó phục vụ với tư cách là đối tác chung hoặc người được ủy thác (hoặc với tư cách tương tự); và, theo mục đích của định nghĩa này, (a) “kiểm soát” (bao gồm “kiểm soát”, “được kiểm soát bởi” và “dưới sự kiểm soát chung với”) có nghĩa là sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền chỉ đạo hoặc đưa ra định hướng quản lý và chính sách của một Người, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, bằng hợp đồng hay cách khác, và sẽ được hiểu như thuật ngữ này được sử dụng trong các quy tắc được ban hành theo Đạo luật chứng khoán năm 1933 , như đã được sửa đổi; và (b) “Quyền lợi Vật chất” có nghĩa là quyền sở hữu có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp (như được định nghĩa trong Quy tắc 13d-3 của Đạo luật Exchange) đối với chứng khoán có quyền biểu quyết hoặc các quyền lợi biểu quyết khác đại diện cho ít nhất mười phần trăm (10%) quyền biểu quyết vượt trội của một Chứng khoán cá nhân hoặc chứng khoán vốn hoặc lợi ích vốn cổ phần khác đại diện cho ít nhất mười phần trăm (10%) của chứng khoán vốn chủ sở hữu đang lưu hành hoặc lợi ích vốn cổ phần trong một Người. và sẽ được hiểu là thuật ngữ này được sử dụng trong các quy tắc được ban hành theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi; và (b) “Quyền lợi Vật chất” có nghĩa là quyền sở hữu có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp (như được định nghĩa trong Quy tắc 13d-3 của Đạo luật Exchange) đối với chứng khoán có quyền biểu quyết hoặc các quyền lợi biểu quyết khác đại diện cho ít nhất mười phần trăm (10%) quyền biểu quyết vượt trội của một Chứng khoán cá nhân hoặc chứng khoán vốn hoặc lợi ích vốn cổ phần khác đại diện cho ít nhất mười phần trăm (10%) của chứng khoán vốn chủ sở hữu đang lưu hành hoặc lợi ích vốn cổ phần trong một Người. và sẽ được hiểu là thuật ngữ này được sử dụng trong các quy tắc được ban hành theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi; và (b) “Quyền lợi Vật chất” có nghĩa là quyền sở hữu có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp (như được định nghĩa trong Quy tắc 13d-3 của Đạo luật Exchange) đối với chứng khoán có quyền biểu quyết hoặc các quyền lợi biểu quyết khác đại diện cho ít nhất mười phần trăm (10%) quyền biểu quyết vượt trội của một Chứng khoán cá nhân hoặc chứng khoán vốn hoặc lợi ích vốn cổ phần khác đại diện cho ít nhất mười phần trăm (10%) của chứng khoán vốn chủ sở hữu đang lưu hành hoặc lợi ích vốn cổ phần trong một Người.

“Người đại diện” có nghĩa là, đối với bất kỳ Người nào, bất kỳ và tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà tư vấn, cố vấn tài chính, cố vấn, kế toán và các đại lý khác của Người đó.

“Các Quyền được Giữ lại” có ý nghĩa được nêu trong Phần 2.01 (b).

“Mặc định của Người bán” có ý nghĩa được nêu trong Phần 8.02.

“Cổ phần” có nghĩa được nêu trong Phần 3.01 (a).

“Người bán” có ý nghĩa được nêu trong Lời mở đầu.

“Thuế” có nghĩa được nêu trong Phần 4.10.

“Khiếu nại của bên thứ ba” có ý nghĩa được nêu trong Phần 7.04.

“Bên thứ ba” có ý nghĩa được nêu trong Phần 7.06.

“Thời gian đóng cửa” có nghĩa là 4:00 chiều (giờ Thái Bình Dương) vào Ngày kết thúc hoặc thời gian khác vào Ngày kết thúc do Người bán và Người mua có thể cùng xác định.

“Chứng từ Giao dịch” gọi chung là (i) Thỏa thuận này; (ii) Hóa đơn bán hàng; và (iii) các thỏa thuận, công cụ và tài liệu khác được yêu cầu giao khi kết thúc hoặc được yêu cầu khác liên quan đến các giao dịch được đề cập ở đây.

Phần 1.02 Diễn giải.

            (a) Tiền tệ. Trong Thỏa thuận này, tất cả các số tiền được thể hiện bằng ký hiệu “$” hoặc “đô la” đề cập đến tiền hợp pháp của Hoa Kỳ.

            (b) Số lượng, Giới tính và Con người. Trong Hiệp định này, các từ nhập khẩu số ít sẽ chỉ bao gồm số nhiều và ngược lại, các từ nhập khẩu giới tính sẽ bao gồm tất cả các giới tính và các từ nhập khẩu những người nhập khẩu sẽ bao gồm cá nhân, tập đoàn, đối tác, hiệp hội, quỹ tín thác, tổ chức chưa hợp nhất, cơ quan chính phủ và các cơ quan pháp lý khác hoặc thực thể kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐIỀU II. MUA BÁN HÀNG NGHỆ THUẬT

Phần 2.01 Bán và Mua Tranh.

            (a) Theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện của Thỏa thuận này, Người bán đồng ý bán, chuyển nhượng và chuyển giao cho Người mua, miễn phí và xóa tất cả các Mã hóa, ngoại trừ các Mã số được phép và Người mua đồng ý mua từ Người bán, có hiệu lực như về Thời điểm kết thúc, tác phẩm nghệ thuật như được mô tả trên Phụ lục 1A và tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của Người bán trong đó và những thứ đó (gọi chung là “Bức tranh”) ..

            (b) Bất kể Mục 2.01 (a) hoặc bất kỳ điều gì trái ngược ở đây, các Bên thừa nhận và đồng ý rằng, cả trước khi Đóng cửa sau (như được định nghĩa bên dưới), Người bán, cùng với các chi nhánh của mình, sẽ giữ quyền cung cấp Tranh để bán và để quảng cáo Tranh để bán và sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Tranh, cho dù thuộc sở hữu của Người mua hay cách khác, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chào bán và bán Tranh sau khi Cung cấp (“Quyền được giữ lại”) . Các Bên thừa nhận và đồng ý thêm rằng Người bán có thể chuyển nhượng các Quyền được Bảo lưu cho bất kỳ Chi nhánh nào của Người bán. Mỗi Bên đồng ý thực hiện các tài liệu đó và thực hiện các hành động được yêu cầu hợp lý để thực hiện ý định của Mục 2.01 (b) này.

Phần 2.02 Giá mua. Giá mua tổng hợp mà Người mua phải trả cho Người bán cho bức tranh sẽ là $ _________________ (“Giá mua”), đại diện cho chi phí mà Người bán đã trả và sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc kết hợp tiền mặt và cổ phiếu của Người bán đại diện quyền lợi của thành viên kinh tế trong Người bán như được mô tả bên dưới.

Phần 2.03 Thuế chuyển nhượng và các loại thuế khác. Tất cả các khoản thuế mua bán, chuyển nhượng và các khoản thuế tương tự phải nộp liên quan đến việc chuyển giao và vận chuyển Bức tranh sẽ do Người bán chịu trách nhiệm và sẽ thanh toán.

 Phần 2.04 Không có Nợ phải trả. Không có gì Thỏa thuận này sẽ được hiểu là Người mua giả định bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào của Người bán hoặc bất kỳ Bên liên quan nào. Người bán sẽ bồi thường và tiết kiệm cho Người mua bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Người bán hoặc bất kỳ Bên liên quan nào.

Phần 2.05 Kết thúc. Theo các điều khoản và tùy thuộc vào các điều kiện quy định ở đây, việc kết thúc các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này, bao gồm cả việc chuyển tải Bức tranh (“Việc đóng”), sẽ diễn ra tại văn phòng của Người bán sau sự hài lòng hoặc từ bỏ ( bởi Bên có lợi ích mà điều kiện tồn tại) của các điều kiện để kết thúc như quy định trong Điều III, hoặc ngày khác mà các Bên có thể đồng ý, mỗi bên theo quyết định riêng của mình (ngày đó, “Ngày kết thúc”) .

ĐIỀU III. ĐÓNG CỬA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG CỬA

Phần 3.01 Các điều kiện để kết thúc có lợi cho người mua. Việc thực hiện Đóng cửa tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây vì lợi ích riêng của Người mua, được thực hiện hoặc hoàn thành vào hoặc trước Thời điểm kết thúc trừ khi Người mua từ bỏ bằng văn bản:

            (a) Tuyên bố và bảo đảm của Người bán có trong Thỏa thuận này phải đúng, đầy đủ và chính xác về mọi khía cạnh trọng yếu tại Thời điểm kết thúc, ngoại trừ những tuyên bố và bảo đảm đủ điều kiện trọng yếu, phải đúng, đầy đủ và chính xác trong mọi khía cạnh như là Thời điểm kết thúc;

            (b) Tất cả các điều khoản, giao ước và điều kiện của Thỏa thuận này được Người bán tuân thủ hoặc thực hiện vào hoặc trước Thời điểm kết thúc sẽ phải được tuân thủ hoặc thực hiện trên mọi khía cạnh quan trọng;

            (c) Phải có được sự đồng ý từ tất cả các Cơ quan Chính phủ thích hợp như giấy phép, giấy phép, sự đồng ý, phê duyệt, giấy chứng nhận, đăng ký và ủy quyền theo yêu cầu của Người bán để cho phép thay đổi quyền sở hữu Bức tranh được đề cập ở đây, trong từng trường hợp về hình thức và chất lượng để đạt được sự hài lòng hợp lý của Người mua;

            (d) Không có hành động hoặc thủ tục pháp lý hoặc quy định nào sẽ bị chờ xử lý hoặc bị đe dọa bởi bất kỳ người nào để ra lệnh, hạn chế hoặc cấm mua và bán Bức tranh được đề cập ở đây;

            (e) Không có thiệt hại vật chất nào do hỏa hoạn hoặc các nguy cơ khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ bộ phận vật chất nào của Bức tranh và không có bộ phận vật chất nào của Bức tranh sẽ hoặc bị đe dọa chiếm đoạt, chiếm đoạt hoặc bị thu giữ bởi bất kỳ chính phủ nào hoặc cơ quan hợp pháp khác; và

            (f) Sẽ không có Tác dụng Bất lợi Trọng yếu;

Phần 3.02 Điều kiện để kết thúc ủng hộ người bán. Việc thực hiện Đóng cửa tuân theo các điều khoản và điều kiện sau vì lợi ích riêng của Người bán, được thực hiện hoặc hoàn thành vào hoặc trước Thời điểm kết thúc, trừ khi Người bán từ bỏ bằng văn bản:

            (a) Người bán phải có được tất cả sự chấp thuận cần thiết của người quản lý, giám đốc và thành viên của mình đối với các giao dịch được đề cập ở đây;

            (b) Tuyên bố và bảo đảm của Người mua trong Thỏa thuận này phải đúng, đầy đủ và chính xác về mọi khía cạnh trọng yếu tại Thời điểm kết thúc, ngoại trừ những tuyên bố và bảo đảm đủ tiêu chuẩn về trọng đúng về mọi khía cạnh là Thời điểm kết thúc; và

            (c) Tất cả các điều khoản, giao ước và điều kiện của Thỏa thuận này được Người mua tuân thủ hoặc thực hiện vào hoặc trước Thời điểm kết thúc sẽ phải được tuân thủ hoặc thực hiện trên mọi khía cạnh quan trọng.

Phần 3.03 Tài liệu và Vật phẩm sẽ được Người bán giao khi kết thúc. Khi kết thúc, Người bán sẽ giao cho Người mua:

            (a) Hóa đơn bán hàng, được thực hiện hợp lệ bởi nhân viên được ủy quyền của Người bán;

            (b) các tài liệu và vật phẩm khác có thể được Người mua yêu cầu một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch được đề cập dưới đây.

Phần 3.04 Các tài liệu và vật phẩm sẽ được Người mua giao khi kết thúc. Khi kết thúc, Người mua sẽ giao cho Người bán:

            (a) Giá Mua, theo các thủ tục quy định trong Phần 3.05; và

            (b) các tài liệu và vật phẩm khác có thể được Người bán yêu cầu một cách hợp lý để thực hiện các giao dịch được dự tính dưới đây.

Mục 3.05 Phương thức Thanh toán.

            (a) Giá Mua sẽ được thanh toán cho Người bán thông qua chuyển khoản ngân hàng các khoản tiền có sẵn ngay lập tức theo hướng dẫn mà Người bán cung cấp cho Người mua ít nhất ba ngày làm việc trước khi đóng cửa, hoặc bằng tiền mặt khi xuất trình Tranh.

            (b) Ngoài ra, Người bán sẽ phát hành cho Người mua, như một phần của Giá mua, một số Cổ phiếu Loại A với số lượng là________________.

Phần 3.06 Thời gian tắt làm mát

     Người mua sẽ có bảy mươi hai (72) giờ để kiểm tra và chấp nhận tác phẩm nói trên. Nếu Người mua không chấp nhận tác phẩm đã nêu trong khung thời gian 72 giờ, thì Người mua sẽ trả lại tác phẩm đó trong tình trạng như đã nhận (tình trạng ban đầu) cho Người bán để được hoàn tiền đầy đủ. Tất cả các bản sao bằng tác phẩm nghệ thuật được thực hiện trong khung thời gian này, cũng như tất cả các cổ phần của cổ phiếu mà Người mua đã nhận, cũng phải được trả lại cho Người bán. Nếu không trả lại tác phẩm nói trên trong tình trạng ban đầu, tất cả các bản sao của tác phẩm đó, hoặc tất cả cổ phiếu của kho, sẽ dẫn đến việc Người mua phải trả cho Người bán những thiệt hại đã thanh lý.

ĐIỀU IV. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI BÁN

Người bán đại diện và đảm bảo với Người mua như sau và thừa nhận rằng Người mua đang dựa vào những tuyên bố và bảo đảm đó liên quan đến việc mua Tranh của Người mua và các giao dịch khác được quy định trong Thỏa thuận này:

Phần 4.01 Tổ chức. Người bán là một công ty, được thành lập và tổ chức hợp lệ, tồn tại hợp lệ và có địa vị tốt theo luật của Bang Wyoming. Người bán có tất cả quyền lực cần thiết để sở hữu hoặc cho thuê tài sản của mình, để tiến hành công việc kinh doanh hiện đang được tiến hành bởi Người bán và tham gia vào Thỏa thuận này và các Chứng từ giao dịch và thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới đây và dưới đây. Người bán có đủ tư cách hợp lệ như một công ty nước ngoài để kinh doanh ở mỗi khu vực tài phán khác với quốc gia thành lập mà bản chất kinh doanh của họ cần phải có đủ điều kiện đó.

Phần 4.02 Ủy quyền. Thỏa thuận này và các Tài liệu giao dịch đã được Người bán ủy quyền, thực hiện và chuyển giao hợp lệ và mỗi tài liệu đều là nghĩa vụ hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc của Người bán, có thể thực thi đối với Người bán theo các điều khoản tương ứng của họ, trừ khi việc thực thi có thể bị hạn chế do phá sản, mất khả năng thanh toán và các luật khác ảnh hưởng đến quyền của các chủ nợ nói chung và ngoại trừ các biện pháp xử lý công bằng chỉ có thể được ban hành theo quyết định của tòa án có thẩm quyền.

Phần 4.03 Không có thỏa thuận mua hàng nào khác. Không ai khác ngoài Người mua có bất kỳ thỏa thuận hoặc lựa chọn bằng văn bản hoặc miệng nào hoặc bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào (cho dù theo luật, ưu tiên hay hợp đồng) có khả năng trở thành thỏa thuận hoặc lựa chọn cho việc mua hoặc mua lại từ Người bán Tranh.

Mục 4.04 Không vi phạm. Việc Người bán thực hiện và phân phối Thỏa thuận này và các Chứng từ giao dịch cũng như việc hoàn thành các giao dịch ở đây và trong đó được cung cấp sẽ không dẫn đến: (a) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của, hoặc tạo thành một sự mặc định theo, hoặc xung đột với hoặc gây ra việc đẩy nhanh bất kỳ nghĩa vụ nào của Người bán theo (cho dù sau khi thông báo, hết thời gian hiệu lực hay cách khác): (i) bất kỳ Hợp đồng nào mà Người bán là một bên hoặc theo đó bất kỳ người nào trong số họ hoặc tài sản của họ bị ràng buộc; (ii) bất kỳ điều khoản nào về các tài liệu cấu thành hoặc nghị quyết của Người bán hoặc người quản lý hoặc thành viên của nó; (iii) mọi phán quyết, nghị định, lệnh hoặc quyết định của bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào có thẩm quyền đối với Người bán; (iv) mọi giấy phép, giấy phép, sự chấp thuận, sự đồng ý hoặc ủy quyền của Người bán hoặc cần thiết đối với quyền sở hữu hoặc kiểm soát Bức tranh; hoặc (v) bất kỳ Yêu cầu Pháp lý hiện hành nào; hoặc (b) việc tạo ra hoặc áp đặt bất kỳ Sự cản trở nào đối với Bức tranh.

Mục 4.05 Quyền sở hữu tranh. Bức tranh thuộc sở hữu của Người bán với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp và có lợi duy nhất của bức tranh đó, với tiêu đề tốt và có thể tiếp thị được, miễn phí và rõ ràng về tất cả các Mã hóa khác ngoài các Bức tranh được phép. Tại thời điểm mua, Người bán sẽ chuyển cho Người mua bức tranh thực, giữ bản quyền của bức tranh nói trên cho Người bán. Người bán cũng sẽ chuyển cho Người mua tại thời điểm mua giấy phép để tạo ra ________ bản sao của Bức tranh, bao gồm ______ bản sao trong môi trường sơn dầu hoặc acrylic, và sở hữu và / hoặc bán cùng một cách thương mại.

Phần 4.06 Bảo hiểm. Người bán có bức tranh được bảo hiểm chống lại mất mát hoặc hư hỏng bởi tất cả các nguy cơ hoặc rủi ro có thể bảo hiểm trên cơ sở chi phí thay thế và bảo hiểm đó sẽ được tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến và kể cả Thời điểm đóng. Người bán không mặc định đối với bất kỳ điều khoản nào có trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào và đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại nào theo bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào như vậy một cách đúng hạn và kịp thời.

Mục 4.07 Không trưng thu. Không có bất kỳ phần nào của Bức tranh đã bị lấy đi hoặc trưng thu bởi bất kỳ cơ quan liên bang, tiểu bang, thành phố hoặc cơ quan nào khác, cũng như không có bất kỳ thông báo hoặc thủ tục nào liên quan đến phần đó được đưa ra hoặc bắt đầu, cũng như Người bán không biết về bất kỳ ý định hoặc đề xuất đưa ra bất kỳ thông báo nào như vậy hoặc bắt đầu bất kỳ thủ tục nào như vậy.

Phần 4.08 Tuân thủ các Yêu cầu Pháp lý; Giấy phép. Người bán đã tuân thủ tất cả các Yêu cầu pháp lý áp dụng cho Bức tranh hoặc quyền sở hữu của nó.

Phần 4.09 Đồng ý và Phê duyệt. Không có yêu cầu phải thực hiện bất kỳ việc nộp đơn, đưa ra bất kỳ thông báo nào cho hoặc để có được bất kỳ giấy phép, giấy phép, chứng chỉ, đăng ký, ủy quyền, đồng ý hoặc phê duyệt (“Phê duyệt của Chính phủ”) của, bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào như một điều kiện để hoàn thành hợp pháp các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này Không có yêu cầu nào theo bất kỳ Hợp đồng nào liên quan đến Bức tranh mà Người bán là một bên hoặc theo đó Người bán có nghĩa vụ phải đưa ra bất kỳ thông báo nào hoặc để có được sự đồng ý hoặc chấp thuận của bất kỳ bên nào trong thỏa thuận, văn kiện hoặc cam kết đó liên quan đến hoàn thành các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này.

Phần 4.10 Các vấn đề về Thuế. Tất cả các loại thuế liên bang, tiểu bang, quận, địa phương và nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn, thu nhập, tổng doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, nhập khẩu, giá trị quảng cáo, tài sản, nhượng quyền thương mại, giấy phép, bán hàng, sử dụng, trả lương, thôi việc và thuế lợi tức, bao gồm bất kỳ khoản phạt nào, Ngoài thuế, tiền lãi, tiền đánh giá hoặc các khoản phí khác áp dụng cho các khoản đó (gọi chung là “Thuế”) mà Người bán phải trả đối với Bức tranh cho bất kỳ khoảng thời gian nào kết thúc trước Ngày đóng cửa đã được thanh toán đầy đủ, ngoại trừ các khoản thuế hiện hành chưa hẳn vậy. Không có các Mãnh luật thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương đối với bất kỳ Bức tranh nào, và Bức tranh sẽ được chuyển đến Người mua miễn phí và rõ ràng về tất cả các Mãnh liệt đó. Tất cả các Tờ khai thuế được yêu cầu phải nộp cho Người bán trước Ngày kết thúc đã được nộp và tất cả các Khoản thuế đến hạn như được trình bày trên đó đã được thanh toán. Tất cả các Tờ khai thuế như vậy là đúng sự thật, đúng và đầy đủ và quy định chính xác tất cả các mục trong phạm vi được yêu cầu phải được phản ánh hoặc phát sinh trong Tờ khai thuế đó theo các Yêu cầu pháp lý hiện hành. Không có vấn đề nào được đưa ra (hoặc hiện đang chờ xử lý) bởi bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào về việc xác định bất lợi mà có thể dẫn đến Sự cản trở Bức tranh. Không có sự từ bỏ các thời hiệu đối với bất kỳ vấn đề thuế nào đã được đưa ra hoặc yêu cầu đối với Người bán. Người bán đã giữ lại và thanh toán tất cả các Khoản thuế bắt buộc phải khấu trừ và thanh toán liên quan đến số tiền đã thanh toán hoặc nợ cho bất kỳ nhân viên, chủ nợ nào, nhà thầu độc lập hoặc bên thứ ba khác và không có người nào được coi là nhà thầu độc lập đã được phân loại lại là nhân viên bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Người bán không phải là một bên của bất kỳ thỏa thuận Phân bổ thuế hoặc chia sẻ Thuế nào. Không có nghĩa vụ phải nộp Tờ khai thuế ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà Người bán hiện không nộp Tờ khai thuế đó. Người bán không phải là “người nước ngoài” theo nghĩa của Mục 1445 (f) (3) của Bộ luật.

Mục 4.11 Tố tụng. Không có hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào (cho dù có mục đích thay mặt Người bán) đang chờ xử lý hoặc, đối với Kiến thức của Người bán, bị đe dọa chống lại hoặc ảnh hưởng đến Bức tranh, trước pháp luật hoặc công bằng hoặc trước hoặc bởi bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào. Người bán không biết về bất kỳ cơ sở nào mà bất kỳ hành động, vụ kiện hoặc thủ tục nào như vậy có thể được bắt đầu với bất kỳ khả năng thành công hợp lý nào.

Mục 4.12 Không có Nợ phải trả. Không có trách nhiệm pháp lý nào của Người bán hoặc bất kỳ Bên liên quan nào, dù đã được tích lũy hay chưa và chưa xác định được hoặc có thể xác định được, đối với những khoản mà Người mua có thể phải chịu trách nhiệm đối với hoặc sau khi hoàn thành các giao dịch được cung cấp ở đây.

Mục 4.13 Môi giới. Người bán đã không xử lý và không có nghĩa vụ thanh toán cho bất kỳ người tìm kiếm, nhà môi giới, chủ ngân hàng đầu tư hoặc cố vấn tài chính nào liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được dự tính trong Thỏa thuận này hoặc các cuộc đàm phán hướng tới sự kết thúc của các giao dịch đó.

Phần 4.14 Tiết lộ đầy đủ. Thỏa thuận này cũng như bất kỳ tài liệu nào được Người bán cung cấp liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chứng chỉ, báo cáo, tuyên bố hoặc tài liệu nào khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt Người bán liên quan đến việc thương lượng Thỏa thuận này (i) chứa hoặc sẽ chứa bất kỳ thông tin sai sự thật nào tuyên bố về một thực tế quan trọng hoặc (ii) bỏ qua hoặc sẽ bỏ qua để nêu một thực tế quan trọng cần thiết để làm cho các tuyên bố ở đây hoặc trong đó không gây hiểu lầm (trong cả hai trường hợp, là “sự trình bày sai”). Theo sự hiểu biết của Người bán, không có sự kiện, giao dịch hoặc thông tin nào thu hút sự chú ý của Người bán mà không được tiết lộ cho Người mua bằng văn bản mà có thể được cho là sẽ có Ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng.

ĐIỀU V. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA BÊN MUA

Người mua tuyên bố và đảm bảo với Người bán như sau, đồng thời thừa nhận và xác nhận rằng Người bán đang dựa vào những tuyên bố và bảo đảm đó liên quan đến việc Người bán bán Tranh và các giao dịch khác được quy định trong Thỏa thuận này:

Mục 5.01 Tổ chức. Người mua có quyền tham gia vào Thỏa thuận này và các Chứng từ giao dịch mà họ là một bên và thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình dưới đây và dưới đây.

Mục 5.02 Ủy quyền. Thỏa thuận này và các Chứng từ giao dịch đã được Người mua ủy quyền, thực hiện và giao một cách hợp lệ và mỗi tài liệu đều là nghĩa vụ hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc của mỗi người trong số họ, có thể được Người bán thực thi đối với chúng theo các điều khoản tương ứng của họ, trừ khi việc thực thi có thể bị giới hạn bởi phá sản, mất khả năng thanh toán và các luật khác ảnh hưởng đến quyền của các chủ nợ nói chung và ngoại trừ các biện pháp khắc phục hợp lý chỉ có thể được đưa ra theo quyết định của tòa án có thẩm quyền.

Mục 5.03 Không vi phạm. Việc thực hiện và phân phối Thỏa thuận này và các Chứng từ giao dịch mà Người mua là thành viên của họ và việc hoàn thành các giao dịch được cung cấp ở đây sẽ không dẫn đến (a) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc tạo thành một vi phạm , hoặc xung đột với hoặc gây ra việc đẩy nhanh bất kỳ nghĩa vụ nào của Người mua (cho dù sau khi thông báo, hết thời gian hiệu lực hay cách khác): (i) bất kỳ Hợp đồng nào mà Người mua là một bên hoặc các tài sản của Người mua bị ràng buộc; (ii) bất kỳ điều khoản nào về các tài liệu cấu thành hoặc nghị quyết của hội đồng quản trị và cổ đông của Người mua; (iii) mọi phán quyết, nghị định, lệnh hoặc quyết định của bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào có thẩm quyền đối với Người mua; (iv) bất kỳ giấy phép, giấy phép, sự chấp thuận, đồng ý hoặc ủy quyền nào do Người mua nắm giữ hoặc cần thiết đối với quyền sở hữu Bức tranh; hoặc (v) bất kỳ Yêu cầu Pháp lý hiện hành nào; hoặc (b) việc tạo ra hoặc áp đặt bất kỳ Sự cản trở nào đối với bất kỳ tài sản nào tương ứng của họ.

Mục 5.04 Đồng ý và Phê duyệt. Không có yêu cầu nào đối với Người mua phải nộp đơn, đưa ra bất kỳ thông báo nào cho hoặc có được sự Chấp thuận của Chính phủ đối với bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào như một điều kiện để hoàn thành hợp pháp các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này, ngoại trừ các hồ sơ bắt buộc phải thực hiện với SEC theo Đạo luật Exchange.

Mục 5.05 Môi giới. Người mua đã không xử lý và không có nghĩa vụ thanh toán cho bất kỳ người tìm kiếm, nhà môi giới, chủ ngân hàng đầu tư hoặc cố vấn tài chính nào liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được dự tính trong Thỏa thuận này hoặc các cuộc đàm phán hướng tới sự kết thúc của các giao dịch đó.

Phần 5.06 Tiết lộ đầy đủ. Thỏa thuận này cũng như bất kỳ tài liệu nào được Người mua giao liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chứng chỉ, báo cáo, tuyên bố hoặc tài liệu nào khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt Người mua liên quan đến việc thương lượng Thỏa thuận này (i) chứa hoặc sẽ chứa bất kỳ thông tin sai sự thật nào tuyên bố về một thực tế quan trọng hoặc (ii) bỏ qua hoặc sẽ bỏ qua để nêu một thực tế quan trọng cần thiết để làm cho các tuyên bố ở đây hoặc trong đó không gây hiểu lầm (trong cả hai trường hợp, là “sự trình bày sai”). Theo sự hiểu biết của Người mua, không có sự kiện, giao dịch hoặc thông tin nào thu hút sự chú ý của Người mua mà không được tiết lộ cho Người bán bằng văn bản mà có thể được cho là sẽ gây ra Ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng.

ĐIỀU VI. CÁC HỢP ĐỒNG VÀ HỢP ĐỒNG

Phần 6.01 Tranh không có cửa hàng

     (a) Giữa Ngày có hiệu lực cho đến khi kết thúc hoặc chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó, Người bán sẽ không và sẽ khiến Người đại diện của mình không được, trực tiếp hoặc gián tiếp:

     (i) thu hút, khởi xướng, cố ý khuyến khích hoặc cố ý tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra, gửi hoặc thông báo bất kỳ Đề xuất Mua lại hoặc Yêu cầu Mua lại nào;

     (ii) cung cấp bất kỳ thông tin không công khai nào về Người bán cho bất kỳ Người nào đã đưa ra Đề xuất Mua lại hoặc Yêu cầu Mua lại;

     (iii) tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc thương lượng với bất kỳ Người nào đã đưa ra Đề xuất Mua lại hoặc Yêu cầu Mua lại (ngoài các cuộc thảo luận trong quy trình kinh doanh thông thường không liên quan đến Đề xuất Mua lại hoặc Yêu cầu Mua lại, sẽ được cho phép);

     (iv) phê duyệt, xác nhận hoặc đề xuất một Đề xuất Mua lại hoặc Yêu cầu Mua lại;

     (v) rút lại hoặc đề xuất rút lại phê duyệt và khuyến nghị có lợi cho Thỏa thuận này và các giao dịch được đề cập ở đây; hoặc là

     (vi) ký kết bất kỳ ý định thư, thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng sáp nhập, mua lại, mua bán hoặc liên doanh hoặc thỏa thuận tương tự khác cho bất kỳ Giao dịch mua lại nào.

     (b) Kể từ Ngày có hiệu lực cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó, Người bán phải đảm bảo rằng người quản lý, giám đốc hoặc thành viên của Người bán sẽ không (i) phê duyệt hoặc đề xuất, hoặc đề xuất công khai phê duyệt hoặc đề xuất, bất kỳ Đề xuất Mua lại nào, hoặc (ii) phê duyệt hoặc đề xuất, hoặc đề xuất công khai để chấp thuận hoặc khuyến nghị, hoặc gây ra hoặc cho phép Người bán ký kết bất kỳ thư ý định, thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng sáp nhập, mua lại, mua hoặc liên doanh hoặc hợp đồng hoặc công cụ khác liên quan đến hoặc liên quan đến một Đề xuất Mua lại.

     (c) Người bán sẽ nhanh chóng, trong vòng 36 giờ, thông báo cho Người mua bằng lời nói và bằng văn bản về bất kỳ Đề xuất chuyển đổi hoặc Yêu cầu mua lại nào (bao gồm danh tính của Người đưa ra hoặc gửi Đề xuất mua lại hoặc Yêu cầu mua lại đó và các điều khoản của nó và tất cả các sửa đổi quan trọng trong đó) được thực hiện hoặc đệ trình bởi bất kỳ Cá nhân nào trong khoảng thời gian bắt đầu từ Ngày có hiệu lực và kết thúc khi Kết thúc hoặc chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của Thỏa thuận. Người bán sẽ thông báo cho Người mua một cách hợp lý trên cơ sở hiện tại về bất kỳ diễn biến quan trọng nào trong trạng thái và điều khoản của bất kỳ Đề xuất chuyển đổi hoặc Yêu cầu chuyển đổi nào như vậy (bao gồm cả việc Đề xuất mua lại hoặc Yêu cầu mua lại đó đã bị rút lại hay bị từ chối và bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản của chúng) .

     (d) Người bán sẽ ngay lập tức chấm dứt và buộc phải chấm dứt bất kỳ cuộc thảo luận nào tồn tại kể từ Ngày có hiệu lực với bất kỳ Người nào liên quan đến bất kỳ Đề xuất chuyển đổi hoặc Yêu cầu mua lại nào được đề xuất vào hoặc trước Ngày có hiệu lực. Người bán thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện theo hoặc theo chỉ đạo của Đại diện của Người bán, nếu Người bán thực hiện, sẽ cấu thành vi phạm hoặc vi phạm Mục 6.01 này sẽ được Người bán coi là vi phạm và vi phạm Mục 6.01 này .

Phần 6.02 Các Giao ước Khẳng định Người bán. Từ ngày có hiệu lực đến ngày kết thúc hoặc chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó, Người bán sẽ:

     (a) Cố gắng hết sức để duy trì và bảo quản Bức tranh;

     (b) cung cấp cho Người mua quyền truy cập hợp lý vào hồ sơ của Người bán vào bất kỳ lúc nào trong giờ làm việc bình thường trước Ngày kết thúc, bằng chi phí và chi phí duy nhất của Người mua, để thực hiện bất kỳ kiểm tra hoặc đánh giá nào về Tranh;

     (c) cung cấp cho Người mua bản sao đúng, chính xác và đầy đủ của tất cả hồ sơ, tài liệu và thông tin khác mà Người mua có thể yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến Người bán hoặc Bức tranh;

     (d) cho phép Người mua, mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm như vậy, liên hệ với bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào về mọi ủy quyền của chính phủ hoặc các yêu cầu của pháp luật liên quan đến Người bán hoặc Bức tranh;

     (e) hợp tác với Người mua liên quan đến tất cả các hồ sơ, giấy phép hoặc sự đồng ý mà Người mua lựa chọn để thực hiện hoặc lấy hoặc được yêu cầu bởi các yêu cầu của pháp luật hoặc những Người khác để thực hiện hoặc có được liên quan đến các giao dịch được đề cập ở đây; và

     (f) cung cấp thông báo cho Người mua ngay khi có thể hợp lý khi nhận thức được bất kỳ sự kiện hoặc sự cố nào có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Người bán; và

     (g) giữa Ngày có hiệu lực và Ngày kết thúc hoặc việc chấm dứt trước đó của Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó, sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thỏa mãn các điều kiện tiền lệ trong Mục 3.02 và hoàn thành các hành động trong Mục 3.03.

Mục 6.03 Giao ước phủ định của Người bán. Giữa Ngày có hiệu lực và Ngày kết thúc hoặc việc chấm dứt Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó, và trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận này hoặc khi Người mua sẽ đồng ý trước bằng văn bản, Người bán sẽ không, và Người bán sẽ khiến Đại diện của mình không , trực tiếp hay gián tiếp:

     (a) Sửa đổi phạm vi bảo hiểm hiện có áp dụng cho Bức tranh miễn là bảo hiểm đó có sẵn với mức giá hợp lý về mặt thương mại;

     (b) thực hiện bất kỳ hành động nào có thể được dự kiến ​​một cách hợp lý để ngăn cản hoặc trì hoãn nghiêm trọng việc hoàn thành các giao dịch được đề cập ở đây;

     (c) bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng, hoặc tạo ra hoặc chịu bất kỳ quyền thế chấp nào đối với Bức tranh;

     (d) giải quyết hoặc thỏa hiệp bất kỳ khiếu nại tài liệu nào liên quan đến Bức tranh; hoặc là

     (e) đồng ý thực hiện bất kỳ hành động nào đã nêu ở trên, trừ khi được dự tính rõ ràng trong Thỏa thuận này và các thỏa thuận khác được dự tính rõ ràng bằng văn bản này.

Mục 6.04 Giao ước khẳng định với người mua. Từ Ngày có hiệu lực đến khi Kết thúc hoặc chấm dứt Hợp đồng này theo các điều khoản của nó, Người mua sẽ:

     (a) Sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thực hiện và hoàn thành Sản phẩm sao cho thỏa mãn điều kiện trong Mục 3.01 (a);

     (b) cung cấp cho Người bán và Người đại diện và đại lý của Người bán quyền truy cập hợp lý vào sổ sách và hồ sơ tài chính của Người mua bất kỳ lúc nào trong giờ làm việc bình thường trước Ngày kết thúc, với chi phí và chi phí duy nhất của Người bán, để thực hiện bất kỳ kiểm tra hoặc đánh giá nào về Người mua và việc chào bán;

     (c) hợp tác với Người bán liên quan đến tất cả các hồ sơ, giấy phép hoặc sự đồng ý mà Người bán chọn để thực hiện hoặc lấy hoặc được yêu cầu bởi các yêu cầu của pháp luật hoặc những Người khác để thực hiện hoặc có được liên quan đến các giao dịch được đề cập ở đây; và

     (d) cung cấp thông báo cho Người bán ngay khi có thể hợp lý khi nhận thức được bất kỳ sự kiện hoặc sự cố nào có thể gây ra tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Người mua hoặc Dịch vụ; và

     (e) giữa Ngày có hiệu lực và Ngày kết thúc hoặc việc chấm dứt trước đó của Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó, sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thỏa mãn các điều kiện tiền lệ trong Mục 3.01 và hoàn thành các hành động trong Mục 3.04.

Mục 6.05 Bảo mật.

     (a) Từ và sau khi Kết thúc, Người bán sẽ và sẽ khiến các Chi nhánh của mình nắm giữ, và sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý nhất của mình để khiến các Đại diện của mình hoặc các Đại diện tương ứng của họ nắm giữ, tin tưởng bất kỳ và tất cả thông tin, dù bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến Người bán, ngoại trừ phạm vi mà Người bán có thể chứng minh rằng thông tin (a) đó thường được công chúng biết đến và không do lỗi của Người bán, bất kỳ Chi nhánh nào hoặc Đại diện tương ứng của họ; (b) được Người bán mua lại một cách hợp pháp, bất kỳ Chi nhánh hoặc Đại diện tương ứng của họ từ và sau khi Đóng cửa từ các nguồn không bị cấm tiết lộ thông tin đó theo nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác hoặc (c) được tiết lộ mà không bị hạn chế bởi Người mua hoặc các Chi nhánh của nó.

     (b) Từ và sau khi Kết thúc, Người mua sẽ và sẽ khiến các Chi nhánh của mình nắm giữ, và sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý nhất của mình để khiến các Đại diện của họ hoặc các Đại diện tương ứng của họ nắm giữ, tin tưởng bất kỳ và tất cả thông tin, dù bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến Người bán, ngoại trừ trong phạm vi mà Người mua có thể chứng minh rằng thông tin (a) đó nói chung là có sẵn và được công chúng biết đến mà không phải do lỗi của Người mua, hoặc bất kỳ Chi nhánh hoặc Đại diện nào của Người mua; (b) được Người mua hoặc bất kỳ Chi nhánh hoặc Đại diện nào của Người mua có được một cách hợp pháp từ và sau khi Đóng cửa từ các nguồn không bị cấm tiết lộ thông tin đó theo nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác hoặc (c) được tiết lộ không hạn chế bởi Người bán hoặc Các chi nhánh.

Phần 6.06 Các Hiệp định về Thuế. Tất cả chuyển nhượng, chứng từ, mua bán, sử dụng, đóng dấu, đăng ký, giá trị gia tăng và các loại Thuế và phí khác (bao gồm mọi khoản phạt và lãi suất) phát sinh liên quan đến Hợp đồng này và các Chứng từ giao dịch khác (bao gồm mọi Thuế chuyển nhượng bất động sản và bất kỳ khoản tương tự Thuế) do Người bán chịu và thanh toán khi đến hạn. Người bán, bằng chi phí của mình, nộp kịp thời bất kỳ Tờ khai thuế hoặc tài liệu nào khác liên quan đến các khoản Thuế hoặc phí đó (và Người mua sẽ hợp tác với nhau nếu cần).

Phần 6.07 Đảm bảo thêm. Sau Ngày có hiệu lực và sau Ngày kết thúc, hoặc cho đến khi Thỏa thuận này chấm dứt sớm hơn theo các điều khoản của nó, mỗi Bên sẽ và sẽ yêu cầu các Chi nhánh của mình thực hiện và cung cấp các tài liệu, công cụ, chuyển tải và đảm bảo bổ sung đó và thực hiện các hành động tiếp theo có thể được yêu cầu hợp lý để thực hiện các điều khoản của Hợp đồng này và có hiệu lực đối với các giao dịch được đề cập ở đây.

ĐIỀU VII. KHẢO SÁT VÀ XÁC NHẬN

Mục 7.01 Sự sống còn; Hạn chế

     (a) Tùy thuộc vào các giới hạn và các quy định khác của Thỏa thuận này, các tuyên bố và bảo đảm của Người mua và Người bán có trong tài liệu này sẽ tồn tại sau Ngày kết thúc và sẽ có hiệu lực đầy đủ cho đến ngày đó là hai năm sau Ngày kết thúc. Bất kể câu trên, bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được bắt đầu trước khi hết hạn như vậy sẽ vẫn là một yêu cầu hợp lệ cho đến khi được giải quyết cuối cùng theo các quy định tại đây. Bất kỳ khiếu nại nào, để bồi thường hoặc theo cách khác, dựa trên hoặc phát sinh từ sự vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm đại diện hoặc bảo hành phải được đưa ra trước khi hết thời hạn tồn tại, nếu không sẽ được coi là từ bỏ.

     (b) Mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này phải được đưa ra, nếu không, trong vòng 2 năm sau Ngày kết thúc, hoặc trong khoảng thời gian ngắn hơn có thể được chỉ định đối với một khiếu nại cụ thể, hoặc nó sẽ được coi là từ bỏ và phát hành.

Mục 7.02 Bồi thường của Người bán. Người bán đồng ý bồi thường và cứu Người mua một cách vô hại khỏi tất cả các Tổn thất mà Người mua phải chịu hoặc gánh chịu do hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến:

     (a) bất kỳ sự vi phạm nào của Người bán hoặc bất kỳ sự không chính xác nào đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào của Người bán có trong Thỏa thuận này hoặc trong bất kỳ thỏa thuận, chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác được giao theo văn bản này (với điều kiện Người bán sẽ không phải bồi thường hoặc tiết kiệm vô hại cho Người mua trong tôn trọng mọi vi phạm hoặc không chính xác của bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào trừ khi Người mua phải thông báo cho Người bán theo Mục 7.07 vào hoặc trước khi kết thúc khoảng thời gian áp dụng liên quan đến tuyên bố và bảo hành đó như quy định tại Điều VI);

     (b) bất kỳ sự vi phạm hoặc không thực hiện của Bên bán đối với bất kỳ giao ước nào được thực hiện bởi Bên bán có trong Thỏa thuận này hoặc trong bất kỳ thỏa thuận, chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác được giao theo văn bản này;

     (c) bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ Người nào đối với phí môi giới hoặc phí cho người tìm kiếm hoặc hoa hồng hoặc các khoản thanh toán tương tự dựa trên bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện bởi bất kỳ Người nào như vậy với Người bán (hoặc bất kỳ Người nào thay mặt cho Người bán) với bất kỳ giao dịch nào được dự tính ở đây; và

     (d) quyền sở hữu Bức tranh trước thời điểm Đóng cửa bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc Người bán nào không thanh toán, thỏa mãn, từ bỏ, thực hiện hoặc hoàn thành bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Tranh.

Mục 7.03 Bồi thường của Người mua. Người mua đồng ý bồi thường và cứu Người bán vô hại khỏi tất cả các Tổn thất mà Người bán phải gánh chịu hoặc gánh chịu do hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến:

     (a) bất kỳ sự vi phạm nào của Người mua hoặc bất kỳ sự không chính xác nào đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào có trong Thỏa thuận này hoặc trong bất kỳ thỏa thuận, văn kiện, chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác được giao theo văn bản này;

     (b) bất kỳ sự vi phạm hoặc không thực hiện của Người mua đối với bất kỳ giao ước nào được thực hiện bởi nó có trong Thỏa thuận này hoặc trong bất kỳ thỏa thuận, chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác được giao theo văn bản này;

     (c) bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ Người nào đối với phí môi giới hoặc phí người tìm kiếm hoặc hoa hồng hoặc các khoản thanh toán tương tự dựa trên bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện bởi bất kỳ Người nào như vậy với Người mua (hoặc bất kỳ Người nào thay mặt cho Người mua) liên quan với bất kỳ giao dịch nào được dự tính ở đây; và

     (d) quyền sở hữu Bức tranh sau Thời điểm đóng cửa bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc Người mua nào không thanh toán, thỏa mãn, từ bỏ, thực hiện hoặc hoàn thành bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Tranh.

Mục 7.04 Thông báo Khiếu nại. Trong trường hợp một Bên (“Bên được bồi thường”) biết về bất kỳ khiếu nại, tố tụng hoặc vấn đề nào khác (“Khiếu nại”) liên quan đến việc một Bên khác (“Bên bồi thường”) đồng ý bồi thường cho Bên được bồi thường theo đối với Thỏa thuận này, Bên được bồi thường, ngay khi hợp lý, sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Bên bồi thường. Thông báo như vậy sẽ nêu rõ liệu Khiếu nại phát sinh do khiếu nại của một người chống lại Bên được bồi thường (“Khiếu nại của bên thứ ba”) hoặc liệu Khiếu nại đó không phát sinh (“Khiếu nại trực tiếp”), và cũng sẽ nêu rõ với tính cụ thể hợp lý (trong phạm vi thông tin có sẵn) (i) cơ sở thực tế cho Yêu cầu bồi thường; và (ii) số lượng Khiếu nại, nếu biết. Nếu do lỗi của Bên được bồi thường,

Phần 7.05 Khiếu nại Trực tiếp. Đối với bất kỳ Khiếu nại Trực tiếp nào, sau khi nhận được thông báo từ Bên được bồi thường của Khiếu nại, Bên bồi thường sẽ có sáu mươi (60) ngày để thực hiện việc điều tra Khiếu nại được coi là cần thiết hoặc mong muốn. Với mục đích điều tra như vậy, Bên được bồi thường phải cung cấp cho Bên bồi thường thông tin mà Bên được bồi thường dựa vào để chứng minh cho Khiếu nại, cùng với tất cả thông tin khác mà Bên bồi thường có thể yêu cầu một cách hợp lý. Nếu tất cả các Bên đồng ý tại hoặc trước khi hết thời hạn sáu mươi (60) ngày như vậy (hoặc bất kỳ thời hạn nào được các bên đồng ý khi gia hạn) về hiệu lực và số tiền của Khiếu nại đó, thì Bên bồi thường sẽ thanh toán ngay cho Bên được bồi thường toàn bộ số tiền đã thỏa thuận số tiền Khiếu nại,

Mục 7.06 Khiếu nại của bên thứ ba. Đối với bất kỳ Khiếu nại nào của bên thứ ba, Bên bồi thường sẽ có quyền, bằng chi phí của mình, tham gia vào thương lượng, giải quyết hoặc bảo vệ Khiếu nại đó và trong trường hợp đó, Bên bồi thường sẽ hoàn trả cho Bên được bồi thường tất cả Các chi phí bỏ ra của Bên được bồi thường do kết quả của việc tham gia đó. Bên được bồi thường có quyền yêu cầu Bên bồi thường đảm nhận quyền kiểm soát việc thương lượng, giải quyết hoặc bảo vệ khiếu nại và nếu Bên được bồi thường thực hiện quyền này, Bên được bồi thường sẽ có quyền tham gia vào thương lượng, giải quyết hoặc bảo vệ Khiếu nại của bên thứ ba như vậy và để nhờ luật sư hành động thay mặt cho bên thứ ba, với điều kiện là các khoản phí và giải ngân của luật sư đó sẽ do Bên bồi thường thanh toán trừ khi Bên bồi thường đồng ý với việc giữ lại luật sư đó hoặc trừ khi các bên có tên trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào bao gồm cả Bên bồi thường và Bên được bồi thường và đại diện cả Bên bồi thường và Bên được bồi thường bởi cùng một luật sư sẽ không phù hợp do lợi ích thực tế hoặc tiềm năng khác nhau giữa họ (chẳng hạn như sự sẵn có của các biện pháp bảo vệ khác nhau). Nếu Bên bồi thường, được yêu cầu đảm nhận quyền kiểm soát đó, sau đó không bảo vệ Khiếu nại của bên thứ ba trong một thời gian hợp lý, Bên được bồi thường sẽ đảm nhận quyền kiểm soát đó và Bên bồi thường sẽ bị ràng buộc bởi kết quả mà Bên được bồi thường thu được với tôn trọng Khiếu nại của bên thứ ba đó. Nếu bất kỳ Khiếu nại nào của bên thứ ba có tính chất: (a) Bên được bồi thường được yêu cầu bởi luật hiện hành hoặc lệnh của bất kỳ tòa án, trọng tài hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền; hoặc (b) cần thiết theo quan điểm hợp lý của Bên được bồi thường hành động một cách thiện chí và theo cách thức phù hợp với các thông lệ thương mại hợp lý đối với: (i) Khiếu nại của Bên thứ ba liên quan đến Bức tranh; hoặc (ii) Khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến bất kỳ Hợp đồng nào cần thiết cho các hoạt động liên tục của Người bán liên quan đến Bức tranh hoặc bất kỳ bộ phận vật chất nào trong đó bởi một nhà điều hành hợp lý và thận trọng về cơ bản theo cách thức mà Người đó đã vận hành trước đây , để tránh thiệt hại vật chất cho mối quan hệ giữa Bên được bồi thường và bất kỳ khách hàng lớn nào của mình hoặc để bảo toàn quyền của Bên được bồi thường theo một Hợp đồng thiết yếu như vậy, hãy thanh toán cho bất kỳ Người nào (“Bên thứ ba”). cho Khiếu nại của bên thứ ba trước khi hoàn tất đàm phán dàn xếp hoặc các thủ tục pháp lý liên quan, tùy từng trường hợp, Bên được bồi thường có thể thực hiện khoản thanh toán đó và Bên bồi thường sẽ, ngay sau khi có yêu cầu của Bên được bồi thường, hoàn trả cho Bên được bồi thường khoản thanh toán đó . Nếu số tiền của bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Bên được bồi thường theo Khiếu nại của bên thứ ba mà khoản thanh toán đó được thực hiện, như đã được xác định cuối cùng, nhỏ hơn số tiền mà Bên bồi thường đã thanh toán cho Bên được bồi thường, thì Bên được bồi thường sẽ ,

Mục 7.07 Giải quyết Khiếu nại của Bên Thứ ba. Nếu Bên bồi thường không bắt buộc phải nắm quyền kiểm soát việc bảo vệ bất kỳ Khiếu nại nào của bên thứ ba, thì Bên được bồi thường sẽ có độc quyền tranh chấp, giải quyết hoặc thanh toán số tiền đã khiếu nại. Cho dù Bên bồi thường có thừa nhận quyền kiểm soát việc thương lượng, giải quyết hoặc bảo vệ bất kỳ Khiếu nại nào của bên thứ ba hay không, thì Bên bồi thường sẽ không giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào của bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên được bồi thường, đồng ý sẽ không bị từ chối một cách vô lý hoặc bị trì hoãn.

 Mục 7.08 Hợp tác. Bên được bồi thường và Bên bồi thường sẽ hợp tác đầy đủ với nhau về các Khiếu nại của bên thứ ba và sẽ thông báo đầy đủ cho nhau về vấn đề đó (bao gồm cả việc cung cấp bản sao của tất cả các tài liệu liên quan ngay khi có).

Phần 7.09 Quyền định cư. Người mua được ủy quyền trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bù trừ và áp dụng bất kỳ số tiền nào mà Người bán nợ theo hợp đồng này hoặc theo bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận nào khác, đối với bất kỳ số tiền nào mà Người bán nợ bất kỳ Người bán nào dưới đây.

Mục 7.10 Hiệu lực của Điều tra. Tuyên bố, bảo đảm và giao ước của Bên bồi thường và quyền được bồi thường của Bên được bồi thường đối với những điều đó, sẽ không bị ảnh hưởng hoặc được cho là từ bỏ vì bất kỳ cuộc điều tra nào được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Bên được bồi thường (bao gồm cả bởi bất kỳ Đại diện nào của Bên đó ) hoặc do thực tế là Bên được bồi thường hoặc bất kỳ Đại diện nào của Bên được bồi thường đã biết hoặc lẽ ra phải biết rằng bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào như vậy là, đã hoặc có thể không chính xác.

Mục 7.11 Trường hợp bất khả kháng. Không Bên nào sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện theo Thỏa thuận này do các nguyên nhân hoặc sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên đó và không do lỗi hoặc sơ suất của Bên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi của Chúa, các hành vi của cơ quan dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, dịch bệnh, lũ lụt, động đất, bạo loạn, chiến tranh, phá hoại, cấm vận thương mại quốc tế, thiếu hụt hoặc tranh chấp lao động, và các hành động của chính phủ nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chính phủ; với điều kiện là Bên chậm: (i) thông báo bằng văn bản cho Bên kia ngay lập tức về nguyên nhân đó, và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra nguyên nhân đó; (ii) sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để khắc phục những lỗi hoặc sự chậm trễ trong việc thực hiện. Thời gian thực hiện hoặc chữa bệnh của Bên bị trì hoãn theo Mục 7 này.

ĐIỀU VIII. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHẤM DỨT

Phần 8.01 Mặc định của Người mua. Nếu Người mua không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này hoặc vi phạm về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào đối với bất kỳ tuyên bố, bảo hành, giao ước hoặc thỏa thuận nào đối với Người mua được quy định trong Thỏa thuận này và, nếu vi phạm hoặc sai sót đó có thể sau khi được sửa chữa, lỗi hoặc vi phạm đó chưa được khắc phục trong vòng 10 ngày sau khi Người mua nhận được thông báo về vi phạm đó, thì Người mua sẽ mặc định theo hợp đồng này (trường hợp như vậy, “Người mua mặc định”). Trong trường hợp Người mua mặc định, Người bán sẽ có quyền khởi kiện để thực hiện cụ thể Thỏa thuận này hoặc chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục 8.03 (d) và xử lý Người mua để thanh toán cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người bán thực sự phải gánh chịu. của Người mua mặc định như vậy.

Mục 8.02 Mặc định của Người bán. Nếu Người bán không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này, hoặc vi phạm về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào đối với bất kỳ tuyên bố, bảo hành, giao ước hoặc thỏa thuận nào đối với Người bán được quy định trong Thỏa thuận này và, nếu vi phạm hoặc thất bại đó có khả năng khi đã được sửa chữa, lỗi hoặc vi phạm đó chưa được khắc phục trong vòng 10 ngày sau khi Người bán nhận được thông báo về vi phạm đó, thì Người bán sẽ mặc định theo hợp đồng này (trường hợp như vậy, “Người bán mặc định”). Trong trường hợp Người bán mặc định, Người mua sẽ có quyền khởi kiện để thực hiện cụ thể Thỏa thuận này hoặc chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục 8.03 (c) và xử lý Người bán để thanh toán cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người mua thực sự phải gánh chịu. của Người bán Mặc định như vậy.

Mục 8.03 Chấm dứt. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào trước Ngày kết thúc, như sau:

(a) bởi sự đồng ý bằng văn bản của Người bán và Người mua;

(b) bởi bất kỳ Người mua hoặc Người bán nào, khi có thông báo bằng văn bản, nếu có hiệu lực thì lệnh, phán quyết, lệnh hoặc nghị định cuối cùng không thể kháng cáo được ban hành bởi hoặc với bất kỳ Cơ quan Chính phủ nào hạn chế, ra lệnh hoặc cấm việc hoàn thành giao dịch dự kiến ​​ở đây;

(c) bởi Người mua, khi có thông báo bằng văn bản, nếu có Người bán mặc định;

(d) bởi Người bán, khi có thông báo bằng văn bản, nếu Người mua mặc định;

(e) bởi Người mua, theo thông báo bằng văn bản, trong trường hợp Tác dụng Bất lợi Quan trọng đã xảy ra trước khi Đóng cửa;

(f) bởi Người bán hoặc Người mua nếu việc Đóng cửa không xảy ra trước

[___________]

, tuy nhiên, với điều kiện là quyền chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục 8.03 (f) này sẽ không dành cho (i) Người bán nếu, tại thời điểm đó, Người mua có quyền chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục 8.03 (c) hoặc trong trường hợp việc Đóng không xảy ra do Người bán gây ra; hoặc (ii) Người mua nếu, tại thời điểm đó, Người bán có quyền chấm dứt Thỏa thuận này theo Mục 8.03 (d) hoặc trong trường hợp việc Đóng không xảy ra là do Người mua gây ra.

Mục 8.04 Hiệu lực của Chấm dứt. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận này theo Điều VIII này, Thỏa thuận này (ngoài Điều VII, Điều VIII này và Điều IX) sẽ trở nên vô hiệu và không có hiệu lực hoặc hiệu lực thêm mà không có trách nhiệm nào đối với bất kỳ Bên nào theo đây; Tuy nhiên, với điều kiện là không có gì sẽ làm miễn trách nhiệm cho bất kỳ Bên nào theo đây đối với các thiệt hại thực tế đối với các Bên khác do Bên đó vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này.

ĐIỀU IX. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Mục 9.01 Thông báo. Tất cả các thông báo, yêu cầu, sự đồng ý, khiếu nại, yêu cầu, từ bỏ và các thông tin liên lạc khác dưới đây sẽ bằng văn bản và sẽ được coi là đã được đưa ra (a) khi được chuyển giao bằng tay (có xác nhận bằng văn bản); (b) khi được nhận bởi người nhận nếu được gửi bằng chuyển phát nhanh qua đêm được công nhận trên toàn quốc (yêu cầu nhận); (c) vào ngày gửi tài liệu PDF qua e-mail (có xác nhận về việc truyền và nhận) nếu được gửi trong giờ làm việc bình thường của người nhận và vào Ngày làm việc tiếp theo nếu được gửi sau giờ làm việc bình thường của người nhận hoặc ( d) vào ngày thứ ba sau ngày được gửi qua đường bưu điện, bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm, yêu cầu trả lại biên lai, trả trước bưu phí.

nếu cho Người mua:

Nếu cho Người bán:

với một bản sao, trong mỗi trường hợp, để:

Mục 9.02 Tham vấn. Tùy thuộc vào Yêu cầu pháp lý hiện hành, các Bên sẽ tham khảo ý kiến ​​của nhau trước khi phát hành bất kỳ thông cáo báo chí nào hoặc đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào khác liên quan đến Thỏa thuận này hoặc các giao dịch được dự tính bằng văn bản này và, trừ khi được yêu cầu bởi bất kỳ luật hiện hành hoặc yêu cầu quy định nào, cả hai đều không sẽ phát hành bất kỳ thông cáo báo chí nào như vậy hoặc đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người kia, sự đồng ý này sẽ không bị từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý.

Phần 9.03 Tiết lộ. Trước bất kỳ thông báo công khai nào về các giao dịch được dự tính theo Mục 9.02, không Bên nào được tiết lộ Thỏa thuận này hoặc bất kỳ khía cạnh nào của giao dịch đó ngoại trừ cho các nhà quản lý, giám đốc, quản lý cấp cao, các cố vấn pháp lý, kế toán, tài chính hoặc các cố vấn chuyên môn khác, bất kỳ tổ chức được tổ chức đó liên hệ với bất kỳ khoản tài trợ nào được yêu cầu liên quan đến giao dịch đó và tư vấn cho tổ chức đó, hoặc theo yêu cầu của SEC, hoặc theo bất kỳ luật hiện hành nào khác hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác hoặc sở giao dịch chứng khoán có thẩm quyền.

Phần 9.04 Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết, đàm phán và thảo luận trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng. Không có điều kiện, giao ước, thỏa thuận, đại diện, bảo đảm hoặc các điều khoản khác, rõ ràng hoặc ngụ ý, tài sản thế chấp, theo luật định hoặc theo cách khác, liên quan đến chủ đề của tài liệu này trừ khi được cung cấp ở đây.

Mục 9.05 Thời gian tinh túy. Thời gian sẽ là điều cốt yếu của Thỏa thuận này.

Mục 9.06 Luật áp dụng. Thỏa thuận này sẽ được hiểu, giải thích và thực thi theo và các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các Bên sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Bang California mà không ảnh hưởng đến xung đột của các quy định pháp luật và mỗi Bên tuân theo một cách không hủy ngang và vô điều kiện đối với quyền tài phán không độc quyền của các tòa án của tiểu bang đó và tất cả các tòa án có thẩm quyền xét xử kháng cáo từ đó và đồng ý rằng tất cả các khiếu nại liên quan đến bất kỳ Hành động nào đều có thể được xét xử và xác định tại bất kỳ tòa án nào như vậy. Mỗi Bên từ bỏ mọi biện pháp bảo vệ diễn đàn bất tiện đối với việc duy trì bất kỳ Hành động nào được đưa ra và từ bỏ mọi ràng buộc, bảo đảm hoặc bảo mật khác có thể được yêu cầu đối với bất kỳ Bên nào để phục vụ quy trình pháp lý trong bất kỳ vấn đề nào khác được pháp luật cho phép.

Mục 9.07 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì quyết định đó sẽ không làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong Hợp đồng này và mỗi điều khoản được tuyên bố theo đây tách biệt, có thể cắt đứt và khác biệt.

Phần 9.08 Kế thừa và Chuyển nhượng. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vì lợi ích và sẽ bị ràng buộc và có hiệu lực thi hành bởi các Bên và, trong trường hợp bối cảnh cho phép, những người kế nhiệm và chuyển nhượng được phép của họ. Ngoài những gì được nêu trong Mục 2.01 (b), Người bán không được chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc định đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hoặc lợi ích này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người mua. Người mua có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ người nào khác; Tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy sẽ không làm cho Người mua khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây.

Mục 9.09 Sửa đổi và Miễn trừ. Không có sửa đổi nào của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trừ khi được tất cả các Bên ký kết. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ ràng buộc đối với bất kỳ Bên nào trừ khi được Bên đó đồng ý bằng văn bản. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác, cũng như bất kỳ sự từ bỏ nào sẽ cấu thành sự từ bỏ liên tục trừ khi có quy định khác.

Phần 9.10 Miễn trừ Phiên tòa của Bồi thẩm đoàn. NHƯ MỘT CHỈ SỐ ĐƯỢC ĐẶC BIỆT CỤ THỂ CHO MỖI BÊN THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY VÀ TIÊU THỤ CÁC GIAO DỊCH THEO THỎA THUẬN NÀY, NGƯỜI MUA VÀ BÁN HÀNG (SAU KHI ĐÃ CÓ CƠ HỘI THAM VẤN HỢP ĐỒNG NÀY) THEO YÊU CẦU ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP THEO ĐÂY IRREVOCABLY CHỜ ĐỢI TẤT CẢ QUYỀN DÙNG THỬ THEO THỜI GIAN TRONG BẤT KỲ KHAI THÁC HỢP PHÁP HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÁC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO, ĐANG NÂNG CẤP HOẶC BẤT KỲ KHAI THÁC NÀO NGOÀI LẠI LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HOẶC CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY.

Mục 9.11 Giải quyết Tranh chấp.

(a) Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc tranh cãi nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Giao dịch được xem xét nào (mỗi, một “Tranh chấp”), thì Tranh chấp đó sẽ được giải quyết theo Mục 9.11 này.

(b) Bên khiếu nại Tranh chấp sẽ gửi cho các Bên khác một thông báo bằng văn bản (“Thông báo về Tranh chấp”) sẽ nêu rõ chi tiết hợp lý về tranh chấp mà Bên khiếu nại muốn giải quyết. Nếu Người bán và Người mua không thể giải quyết tranh chấp trong vòng năm (5) Ngày làm việc kể từ khi một Bên nhận được Thông báo về Tranh chấp hiện hành, thì Tranh chấp đó sẽ được đưa ra trọng tài ràng buộc theo Mục 9.11 này.

(c) Bất kỳ trọng tài nào dưới đây sẽ được tiến hành theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ khi đó sẽ có hiệu lực. Người bán và Người mua mỗi bên sẽ chọn một trọng tài viên và hai trọng tài viên được chọn như vậy sẽ chọn một trọng tài viên thứ ba và ba trọng tài viên sẽ giải quyết Tranh chấp. Các trọng tài viên sẽ được hướng dẫn để chuẩn bị bằng văn bản càng sớm càng tốt, và cung cấp cho Người mua và Người bán quyết định của các trọng tài viên đó, bao gồm cả những phát hiện thực tế và lý do đưa ra quyết định đó. Quyết định của các trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng, có tính ràng buộc và kết luận và sẽ không bị xem xét hoặc kháng cáo và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền đối với các Bên. Ban đầu, mỗi Bên sẽ thanh toán chi phí, lệ phí và chi phí của riêng mình (bao gồm, nhưng không giới hạn, cho tư vấn,

(d) Trọng tài sẽ được tiến hành tại Quận Cam, California.

Mục 9.12 Người thụ hưởng bên thứ ba. Trừ khi được quy định cụ thể khác ở đây, Thỏa thuận này là vì lợi ích duy nhất của các Bên và các nhiệm vụ được phép của họ và không có gì ở đây được diễn đạt hoặc ngụ ý sẽ cung cấp hoặc được hiểu là cung cấp cho bất kỳ Người nào (ngoài các Bên và các nhiệm vụ được phép của họ) bất kỳ hoặc quyền công bằng dưới đây.

Phần 9.13 Hiệu suất cụ thể. Các Bên đồng ý rằng thiệt hại không thể khắc phục được sẽ xảy ra nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này không được thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng này và các Bên sẽ có quyền thực hiện cụ thể các điều khoản của Hợp đồng này, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà họ được hưởng tại luật hoặc trong công bằng.

Mục 9.14 Nỗ lực Tốt nhất. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng, đối với tất cả các mục đích của Thỏa thuận này, nghĩa vụ của bất kỳ Bên nào phải sử dụng những nỗ lực cao nhất của mình hoặc những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đạt được bất kỳ sự từ bỏ, đồng ý, phê duyệt, cho phép, giấy phép hoặc tài liệu khác sẽ không yêu cầu như vậy Bên thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ người nào với mục đích mua sắm giống nhau, ngoại trừ các khoản thanh toán cho các khoản đến hạn và phải trả cho người đó, các khoản thanh toán cho các chi phí phát sinh do người đó phát sinh và các khoản thanh toán theo yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Phần 9.15 Diễn giải. Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, (a) các từ “bao gồm”, “bao gồm” và “bao gồm” sẽ được coi là theo sau các từ “không giới hạn”; (b) từ “hoặc” không loại trừ; và (c) các từ “ở đây”, “của đây”, “ở đây”, “ở đây” và “dưới đây” đề cập đến toàn bộ Thỏa thuận này. Trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác, các tham chiếu ở đây: (x) đến các Điều, Phần, Lịch trình Tiết lộ và Nội dung trưng bày có nghĩa là các Điều và Phần của, và Lịch trình Tiết lộ và Chứng minh kèm theo Thỏa thuận này; (y) đối với một thỏa thuận, văn kiện hoặc tài liệu khác có nghĩa là thỏa thuận, văn kiện hoặc tài liệu khác đã được sửa đổi, được bổ sung và sửa đổi theo thời gian trong phạm vi cho phép của các quy định trong đó và (z) đối với một quy chế có nghĩa là quy chế đó được sửa đổi theo thời gian và bao gồm bất kỳ luật kế thừa nào và bất kỳ quy định nào được ban hành theo đó. Thỏa thuận này sẽ được hiểu mà không liên quan đến bất kỳ giả định hoặc quy tắc nào yêu cầu xây dựng hoặc giải thích chống lại Bên soạn thảo một văn kiện hoặc khiến bất kỳ văn kiện nào được soạn thảo. Các Lịch trình Tiết lộ và Các Bản trưng bày được đề cập đến ở đây sẽ được hiểu và là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này ở mức độ tương tự như thể chúng được trình bày nguyên văn ở đây. Thỏa thuận này sẽ được hiểu mà không liên quan đến bất kỳ giả định hoặc quy tắc nào yêu cầu xây dựng hoặc giải thích chống lại Bên soạn thảo một văn kiện hoặc khiến bất kỳ văn kiện nào được soạn thảo. Các Lịch trình Tiết lộ và Các Bản trưng bày được đề cập đến ở đây sẽ được hiểu và là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này ở mức độ tương tự như thể chúng được trình bày nguyên văn ở đây. Thỏa thuận này sẽ được hiểu mà không liên quan đến bất kỳ giả định hoặc quy tắc nào yêu cầu xây dựng hoặc giải thích chống lại Bên soạn thảo một văn kiện hoặc khiến bất kỳ văn kiện nào được soạn thảo. Các Lịch trình Tiết lộ và Các Bản trưng bày được đề cập đến ở đây sẽ được hiểu và là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận này ở mức độ tương tự như thể chúng được trình bày nguyên văn ở đây.

Mục 9.16 Phần và Đề mục. Việc phân chia Thỏa thuận này thành các Điều, Phần và tiểu mục và việc chèn các tiêu đề chỉ để tiện tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa thuận này.

Mục 9.17 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào, thì tính không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác của Thỏa thuận này hoặc làm mất hiệu lực hoặc không thể thực thi điều khoản hoặc điều khoản đó ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Khi xác định rằng bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, các Bên sẽ thương lượng một cách thiện chí để sửa đổi Thỏa thuận này sao cho thực hiện ý định ban đầu của các Bên càng chặt chẽ càng tốt theo cách thức được cả hai bên chấp nhận để các giao dịch được dự tính ở đây có thể được hoàn thành như dự kiến ​​ban đầu ở mức độ lớn nhất có thể.

Mục 9.18 Chi phí. Trừ khi được quy định cụ thể khác ở đây, các Bên sẽ tự chịu các chi phí tương ứng (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các khoản bồi thường và chi phí cho cố vấn, cố vấn tài chính, chuyên gia tư vấn, chuyên gia tính toán và kế toán độc lập) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và việc hoàn thành trong số các giao dịch được dự tính ở đây

Mục 9.19 Bản đối chiếu. Thỏa thuận này có thể được thực hiện theo các bản đối chiếu và được gửi qua đường truyền fax hoặc qua email có đính kèm bản quét và bất kỳ bản sao nào như vậy được thực thi và gửi qua đường truyền fax hoặc qua email có đính kèm bản quét sẽ được coi là bản gốc cho mọi ý định và mục đích.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Thỏa thuận này đã được các Bên thực hiện kể từ ngày đầu tiên được viết ở trên.

Seller Glink Art Global Group

 

 

OWNER CHAIMAN & CEO

DAVID CHINH TRUONG

Schedule 1A

Painting
[Description and photo of Painting to be inserted]